ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ ประจำปี งปม. พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3)