ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.11 บ้านวังกวาง (วิธี e - Bidding)