ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.18 บ้านโนนจินดา (วิธี e - Bidding)