ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ม.9 (24072563)