ประกาศประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 ซอย หมูที่ 6 บ้านคลองสิบสอง (16 ก.ย.63)