ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและราคากลาง (งานซ่อมแซมลูกรัง ม.13) 15 ก.ย.63