ประกาศประกวดราคา (e-bidding) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านโปร่งอุดมพัฒนา (16 ก.ย.63)