ยุทธศาสตร์

1. วิสัยทัศน์การพัฒนา 

          "บ้านเมืองหน้าอยู่ เชิดชูการเกษตร สืบสานประเพณี"

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ทั้งหมด  ดังนี้

           1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

           2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

           3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา

           4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

           5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี

3.  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

      จากประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น แบ่งเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ได้ดังนี้

           1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบไปด้วย 3 แนวทางการพัฒนา

               แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงถนนสะพานให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

               แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ำ คลองเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดจนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

               แนวทางการพัฒนาที่ 3 การบริการสาธารณะต่าง ๆ       

           2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย 2 แนวทางการพัฒนา

               แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานเกษตร ทางเลือกและเกษตรอินทรีย์

               แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

          3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา  ประกอบไปด้วย 5  แนวทางการพัฒนา

               แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนา  และยกระดับคุณภาพชีวิต  ด้านการศึกษา  การสาธารณสุข การกีฬา และสังคมสงเคราะห์

               แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาบำรุงรักษาศิลปะโบราณสถาน จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม 

               แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก้ไขปัญหาสังคม  และความเดือด ร้อนของประชาชน

               แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

               แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความมั่นคง  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย 3 แนวทางการพัฒนา

               แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม  สนับสนุนรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึก  และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  และจัดการฐานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม

          5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี ประกอบไปด้วย  4  แนวทางการพัฒนา

                แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพ

                แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน

                แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

                แนวทางการพัฒนาที่ 4 จัดระบบป้องกัน และบรรเทาธารณภัยและช่วยเหลือในด้านการบรรเทาสาธารณภัย

          องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง มี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกอบไปด้วย 17 แนวทางการพัฒนา

4.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง มุ่งมั่นที่จะยกระดับด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิตของคนในตำบลให้เป็นสุขสนับสนุนการเกษตรให้ได้มาตรฐานและสามารถสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางดังนี้

             1.1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงถนนสะพานให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

             1.2 พัฒนาแหล่งน้ำ คลอง เพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดจนด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

             1.3 การบริการสาธารณะ ต่าง ๆ

          2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

             องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง จะส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับ ประชาชนทุกระดับ โดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับรากหญ้า

             2.1 สนับสนุนส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานเกษตร ทางเลือกและเกษตรอินทรีย์

             2.2 ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

          3. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา

              องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต มีปัญญาไว้เป็นทุนสร้างงาน สร้างรายได้โดยยึดหลักการศึกษา สร้างชาติ สร้างคนและสร้างงานดังนี้

             3.1 พัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา และสังคมสงเคราะห์

             3.2 ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาบำรุงรักษาศิลปะโบราณสถานจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม 

             3.3 สงเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน

             3.4 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

             3.5 ส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

          4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

              องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง  มีนโยบายในการฟื้นฟูสภาพ และป้องกันการเสื่อมโทรม หรือการสูญสิ้นไปของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

             4.1 ส่งเสริม สนับสนุนรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

             4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม

         5. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

             องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล  ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ผลของงานเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีนโยบาย ดังนี้

            5.1 พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพ

            5.2 พัฒนาและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน

            5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

             5.4 จัดระบบป้องกัน และบรรเทาธารณภัยและช่วยเหลือในด้านการบรรเทาสาธารณภัย

 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

          นโยบายเร่งด่วน

          องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง  มุ่งเน้น  แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีมาตรฐานและสามารถสนอง ตอบความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

          1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การคมนาคม  พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ   เพื่อการอุปโภค บริโภค

          2. ส่งเสริมสวัสดิการดูแลเด็ก คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสคนชราและผู้ที่ไร้ที่พึ่งพิง โดยจัดให้มีโครงการ อบต.สัญจร เยี่ยมประชาชนตามหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน

          3. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

          4. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

          5. ประสานภารกิจตามนโยบายรัฐบาลในการร่วมพลังต้านภัยยาเสพติด และแก้ไขปัญหาความยากจนในท้องถิ่น

          6. ส่งเสริมการกีฬาภายในและนอกตำบล และส่งเสริมออกกำลังกาย