ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง 037-297125  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ITA
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 งานกองคลัง
 งานพัฒนาชุมชน
 งานสาธารณสุข
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 เผยแพร่พระราชกรณียกิจ
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 งานนโยบายและแผน
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 ประกาศชำระภาษี
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนพัฒนาบุคลากร
 มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดทำซุ้มกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ดโยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   10-01-2566  3  0
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   10-01-2566  3  0
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเต็นท์ และเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   10-01-2566  3  0
4   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเวที พร้อมเครื่องขยายเสียง พร้อมบริการติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   10-01-2566  3  0
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   06-01-2566  3  0
6   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   05-01-2566  3  0
7   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อเครื่องแต่งกายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2566  เอกสารแนบ   21-12-2565  5  0
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง  เอกสารแนบ   19-12-2565  6  0
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   13-12-2565  6  0
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา  เอกสารแนบ   01-12-2565  6  0
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์  เอกสารแนบ   01-12-2565  6  0
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์ นมเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 - เดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   30-11-2565  13  1
13   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 10 โรงเรียน นมเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 - เดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   30-11-2565  14  0
14   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาติดตั้งเวทีและเครื่องขยายเสียงเพื่อใช้ในโครงการ จิตอาสาพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2566  เอกสารแนบ   29-11-2565  6  0
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2566  เอกสารแนบ   24-11-2565  6  0
16   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์ ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   22-11-2565  6  0
17   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ-5806 ปราจีนบุรี  เอกสารแนบ   17-11-2565  13  0
18   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่พร้อมบริการเปลี่ยนสำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ-5806 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   17-11-2565  14  0
19   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   10-11-2565  37  0
20   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 10 โรงเรียน นมเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 7-30พฤศจิกายน 2565)  เอกสารแนบ   04-11-2565  47  0
21   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์ นมเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 7-30 พฤศจิกายน 2565)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   04-11-2565  46  0
22   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่พร้อมบริการเปลี่ยนรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-2296 ปราจีนบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   04-11-2565  38  0
23   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เทปวัดระยะทาง) จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   03-11-2565  50  0
24   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค-6552 ปราจีนบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   03-11-2565  35  0
25   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่พร้อมบริการเปลี่ยนสำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค-6542 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   03-11-2565  22  0
26   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลังและกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   27-10-2565  42  0
27   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 6542 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   27-10-2565  33  0
28   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 รายการ  เอกสารแนบ   27-10-2565  39  0
29   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2565)  เอกสารแนบ   20-10-2565  37  0
30   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง จำนวน 4 รายการ  เอกสารแนบ   19-10-2565  36  0
31   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพื้นที่เก็บข้อมูลารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง พ.ศ.2566  เอกสารแนบ   17-10-2565  48  0
32   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพัสดุด้านหลังและบ้านพักพนักงาน อบต.วังท่าช้าง  เอกสารแนบ   17-10-2565  50  0
33   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   17-10-2565  48  0
34   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ เพือใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566  เอกสารแนบ   30-09-2565  42  0
35   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ เพือใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566  เอกสารแนบ   30-09-2565  41  0
36   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ เพือใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2566  เอกสารแนบ   30-09-2565  31  0
37   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์  เอกสารแนบ   23-09-2565  36  0
38   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 10 โรงเรียน  เอกสารแนบ   23-09-2565  39  0
39   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าบริการพื้นที่เว็บไซต์และโดเมน www.wtc.go.th เพื่อใช้งานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เอกสารแนบ   19-09-2565  50  0
40   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแจกันดอกไม้และพุ่มดอกไม้ จำนวน 6 รายการ  เอกสารแนบ   13-09-2565  50  0
41   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รายการ  เอกสารแนบ   12-09-2565  48  0
42   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  เอกสารแนบ   12-09-2565  48  0
43   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   12-09-2565  48  0
44   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นทางเดินบ้านผู้พิการ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ตำบลวังท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   06-09-2565  32  0
45   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกรงไก่ (ตา 4 หุน) และเทปูนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   06-09-2565  33  0
46   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการพื้นที่เก็บข้อมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   06-09-2565  32  0
47   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   06-09-2565  36  0
48   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   05-09-2565  33  0
49   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองมะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เอกสารแนบ   02-09-2565  33  0
50   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านอุดมสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เอกสารแนบ   02-09-2565  32  0
51   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านใหม่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เอกสารแนบ   01-09-2565  33  0
52   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   31-08-2565  34  0
53   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 22 บ้านวังทอง จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   30-08-2565  33  0
54   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคลองตะเคึยน จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   30-08-2565  33  0
55   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านวังท่าช้าง จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารแนบ   30-08-2565  32  0
56   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 บ้านวังมล  เอกสารแนบ   26-08-2565  34  0
57   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 22 บ้านวังทอง  เอกสารแนบ   24-08-2565  33  0
58   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง  เอกสารแนบ   22-08-2565  31  0
59   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านคลองหันแดง และหมู่ที่ 18 บ้านโนนจินดา  เอกสารแนบ   18-08-2565  31  0
60   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 47 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของ ศพด. จำนวน 6 ศูนย์  เอกสารแนบ   18-08-2565  32  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-3729-7125 , โทรสาร 0-3729-7125
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.