ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง 037-297125  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ITA
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ทดสอบ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 งานกองคลัง
 งานพัฒนาชุมชน
 งานสาธารณสุข
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 เผยแพร่พระราชกรณียกิจ
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 งานนโยบายและแผน
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 ประกาศชำระภาษี
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนพัฒนาบุคลากร
 มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
สมาชิกสภา
_______________________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภา
 
 
นายสุทธี  นิยม
นายสุทธี นิยม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง
นายสุกรี หลงหนองบัว
นายสุกรี หลงหนองบัว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง
นายรัตนชัย สัสดี
นายรัตนชัย สัสดี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง
นายสำราญ ทองดี
นายสำราญ ทองดี
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1
นายสว่าง ผาเทศ
นายสว่าง ผาเทศ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2
นายพัณณกร สีหาบุญทัน
นายพัณณกร สีหาบุญทัน
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3
นางชญพร ไชยราษฎร์
นางชญพร ไชยราษฎร์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4
นายพิทักษ์ ใจอยู่
นายพิทักษ์ ใจอยู่
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5
นายปรีชา เด่นดวง
นายปรีชา เด่นดวง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 6
นางนรมน ระยองขาว
นางนรมน ระยองขาว
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 7
นายเล็ก ใยสุ่น
นายเล็ก ใยสุ่น
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 8
นายที เสามั่น
นายที เสามั่น
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 9
นายธงชัย ทาทัพ
นายธงชัย ทาทัพ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 11
นายประเสริฐ จันสวาท
นายประเสริฐ จันสวาท
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 12
นางวิภา วันเพ็ญ
นางวิภา วันเพ็ญ
สมาชิกสภาอบต.หมู่13
นายบุญจันทร์ ศรีแก้ว
นายบุญจันทร์ ศรีแก้ว
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 14
นายสัญญา ดาพนม
นายสัญญา ดาพนม
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 15
นายประชิด เปตะโก
นายประชิด เปตะโก
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 17
นายประจวบ มาลานนท์
นายประจวบ มาลานนท์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 18
นางสาววิภา บอขุนทด
นางสาววิภา บอขุนทด
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 19
นายเคนดี ใสสะอาด
นายเคนดี ใสสะอาด
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 20
นายสมคิด งาหอม
นายสมคิด งาหอม
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 21
นายภูมินทร์ นีระวัน
นายภูมินทร์ นีระวัน
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 22
นายศิริชัย สันทาลุนัย
นายศิริชัย สันทาลุนัย
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 23
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-3729-7125 , โทรสาร 0-3729-7125
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.