ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง 037-297125  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ITA
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ทดสอบ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 งานกองคลัง
 งานพัฒนาชุมชน
 งานสาธารณสุข
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 เผยแพร่พระราชกรณียกิจ
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 งานนโยบายและแผน
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 ประกาศชำระภาษี
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนพัฒนาบุคลากร
 มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
_______________________________________________________________________________________________________
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
นางสาวปริญญา เภตรานนท์
นางสาวปริญญา เภตรานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายกานต์ดนัย สุขประเสริฐ
นายกานต์ดนัย สุขประเสริฐ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวชนัญชิตา	สีมา
นางสาวชนัญชิตา สีมา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวอรทัย	ขัติยวงค์
นางสาวอรทัย ขัติยวงค์
ครูชำนาญการ
ศพด.บ้านเขาถ้ำ
นางสาววรรณภา	ด่านสงคราม
นางสาววรรณภา ด่านสงคราม
ครูชำนาญการ
ศพด.บ้านวังดินสอ
นางสาวรัตนาพร	อ่อนเจริญ
นางสาวรัตนาพร อ่อนเจริญ
ครูชำนาญการ
ศพด.บ้านคลองหันแดง
นางวันเพ็ญ	ทองแพง
นางวันเพ็ญ ทองแพง
ครูชำนาญการ
ศพด.บ้านโปร่งใหญ่
นางสาวสงกรานต์	แสะสาร
นางสาวสงกรานต์ แสะสาร
ครู
ศพด.บ้านคลองสิบสอง
นางสาวสมใจ	ขัติยวงค์
นางสาวสมใจ ขัติยวงค์
ครู
ศพด.บ้านวังกวาง
นางสาวกุลธีรา	เวชสิทธิ
นางสาวกุลธีรา เวชสิทธิ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด.บ้านคลองหันแดง
นางสาวสุภาพร 	รู้กิจนา
นางสาวสุภาพร รู้กิจนา
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศพด.บ้านวังกวาง
นางสาวอรอนงค์ 	พริกเทศ
นางสาวอรอนงค์ พริกเทศ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศพด.บ้านโปร่งใหญ่
นางสาวนภัทร 	แก้วมณีศิริกุล
นางสาวนภัทร แก้วมณีศิริกุล
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศพด.บ้านวังกวาง
นางนิตยา	แผ่นหิน
นางนิตยา แผ่นหิน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศพด.บ้านวังดินสอ
นางสาววาสนา 	สิงห์โต
นางสาววาสนา สิงห์โต
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศพด.บ้านคลองสิบสอง
นางสาวสุมาลี	คงโนนนอก
นางสาวสุมาลี คงโนนนอก
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศพด.บ้านวังดินสอ
นางสาวฐิติกาญน์ ทำล้านดี
นางสาวฐิติกาญน์ ทำล้านดี
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศพด.บ้านเขาถ้ำ
นางสาวปรรัตน์ สำราญรื่น
นางสาวปรรัตน์ สำราญรื่น
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศพด.บ้านโปร่งใหญ่
นางนภาพร สุทธปัญญา
นางนภาพร สุทธปัญญา
ผู้ช่วยครู
ศพด.บ้านคลองสิบสอง
นางสาวเจนจิรา พันธ์ขุนทด
นางสาวเจนจิรา พันธ์ขุนทด
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านเขาถ้ำ
นางสาวนพสร โชติวิทะกุล
นางสาวนพสร โชติวิทะกุล
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศพด.บ้านวังดินสอ
นางสาวอุมาพร ทองแสนคำ
นางสาวอุมาพร ทองแสนคำ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านคลองหันแดง
นางสาวสุพัตรา เสสนนท์
นางสาวสุพัตรา เสสนนท์
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโปร่งใหญ่
นางสาวรัตติยา รูปงาม
นางสาวรัตติยา รูปงาม
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านคลองสิบสอง
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-3729-7125 , โทรสาร 0-3729-7125
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.