ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง 037-297125  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ITA
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ทดสอบ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 งานกองคลัง
 งานพัฒนาชุมชน
 งานสาธารณสุข
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 เผยแพร่พระราชกรณียกิจ
 งานกองการศึกษา
 ประกาศ/คำสั่ง
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 งานนโยบายและแผน
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 ประกาศชำระภาษี
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนพัฒนาบุคลากร
 มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ศูนย์บริการร่วม
 ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
[20-11-2023]   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
วันปิยมหาราช
[23-10-2023]   วันปิยมหาราช 
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ?วันนวมินทรมหาราช? 13  ตุลาคม  2566
[13-10-2023]   กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ?วันนวมินทรมหาราช? 13 ตุลาคม 2566 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร ด้านการบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[28-08-2023]   โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร ด้านการบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2566
[12-08-2023]   กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2566 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
[28-07-2023]   กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 
โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566
[26-07-2023]   โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลวังท่าช้าง ต้านยาเสพติด วังท่าช้างเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[19-07-2023]   โครงการแข่งขันกีฬาตำบลวังท่าช้าง ต้านยาเสพติด วังท่าช้างเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
[14-07-2023]   โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบัา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[26-06-2023]   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบัา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
โครงการบำบัดทุข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
[23-03-2023]   โครงการบำบัดทุข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 
โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน
[23-03-2023]   โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน 
กิจกรรมเนื่องใน วัน อปพร
[23-03-2023]   กิจกรรมเนื่องใน วัน อปพร 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน หลักสูตร การตัดผมชาย
[21-03-2023]   โครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน หลักสูตร การตัดผมชาย 
กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ
[10-03-2023]   กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ 
กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า พัฒนาดิน
[09-12-2022]   กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า พัฒนาดิน 
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
[06-12-2022]   กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  
กิจกรรมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช
[23-10-2022]   กิจกรรมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช 
การประเมินคุณภาพภายนอก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง
[21-10-2022]   การประเมินคุณภาพภายนอก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง 
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
[13-10-2022]   กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
[28-09-2022]   กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 
กิจกรรมมอบเตียงแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลวังท่าช้าง
[12-09-2022]   กิจกรรมมอบเตียงแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลวังท่าช้าง 
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
[08-09-2022]   โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
[25-08-2022]   โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
[12-08-2022]   กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวและโครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
[09-08-2022]   โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวและโครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ เทศบาลตำบลสุนทรภู่ และชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อย
[05-08-2022]   โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ เทศบาลตำบลสุนทรภู่ และชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อย 
โครงการศึกษาดูงานครูและบคลากรทางการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่
[04-08-2022]   โครงการศึกษาดูงานครูและบคลากรทางการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่ 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง
[04-08-2022]   โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
[03-08-2022]   โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
[28-07-2022]   กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังท่าช้าง
[25-07-2022]   โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังท่าช้าง 
ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการแพทย์อาสาเคลื่อนที่ ชมรมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล
[25-07-2022]   ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการแพทย์อาสาเคลื่อนที่ ชมรมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล 
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
[12-07-2022]   โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
ต้อนรับพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี
[10-07-2022]   ต้อนรับพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี 
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้งใหม่ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1
[20-06-2022]   โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้งใหม่ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 
ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
[17-06-2022]   ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
[05-06-2022]   กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565
[03-06-2022]   กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปีพ.ศ.2565
[18-03-2022]   กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปีพ.ศ.2565 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปราจีนบุรี
[10-02-2022]   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปราจีนบุรี 
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565
[05-01-2022]   โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 
กิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่
[05-01-2022]   กิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่  
โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ
[27-09-2021]   โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ 
ออกตรวจด่านจุดคัดกรองโควิด
[27-09-2021]   ออกตรวจด่านจุดคัดกรองโควิด 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[27-09-2021]   โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
แจกถุงยังชีพผู้กักตัวโควิด-19
[27-09-2021]   แจกถุงยังชีพผู้กักตัวโควิด-19 
โครงการจิตอาสาปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว
[27-09-2021]   โครงการจิตอาสาปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-3729-7125 , โทรสาร 0-3729-7125
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.