ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง 037-297125  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ITA
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ทดสอบ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 งานกองคลัง
 งานพัฒนาชุมชน
 งานสาธารณสุข
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 เผยแพร่พระราชกรณียกิจ
 งานกองการศึกษา
 ประกาศ/คำสั่ง
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 งานนโยบายและแผน
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 ประกาศชำระภาษี
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนพัฒนาบุคลากร
 มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ศูนย์บริการร่วม
 ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 - หมู่ที่ 7 ตำบลวังท่าช้าง  เอกสารแนบ   13-09-3107  306  204
2   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง หมู่ที่ 7 บ้านคลองหันแดง  เอกสารแนบ   12-09-2566  14  1
3   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง หมู่ที่ 21 บ้านวังมล  เอกสารแนบ   12-09-2566  18  1
4   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง หมู่ที่ 4 บ้านวังมะกรูด  เอกสารแนบ   31-08-2566  18  0
5   ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 18 บ้านโนนจินดา  เอกสารแนบ   21-07-2566  35  0
6   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านเขาถ้ำ  เอกสารแนบ   09-06-2566  139  2
7   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้านคลองบุญเลิศ  เอกสารแนบ   08-06-2566  137  4
8   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านโปร่งพัฒนา  เอกสารแนบ   08-06-2566  140  2
9   ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านเขาปูน  เอกสารแนบ   07-10-2565  274  12
10   ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ย้าน หมู่ที่ 5 บ้านคลองตะเคียน  เอกสารแนบ   07-10-2565  320  3
11   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านอุดมสุข  เอกสารแนบ   25-08-2565  279  8
12   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านวังใหม่  เอกสารแนบ   25-08-2565  256  2
13   ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านใหม่พัฒนา  เอกสารแนบ   24-08-2565  238  3
14   ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคอลงมะเดื่อ  เอกสารแนบ   24-08-2565  248  2
15   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านวังใหม่่  เอกสารแนบ   19-08-2565  260  2
16   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านวังใหม่  เอกสารแนบ   10-08-2565  248  2
17   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 บ้านวังมล  เอกสารแนบ   10-08-2565  242  2
18   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 22 บ้านวังทอง  เอกสารแนบ   10-08-2565  240  2
19   ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านโนน  เอกสารแนบ   12-07-2565  240  2
20   ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง หมู่ที่ 23 บ้านสามแยกโชคชัย  เอกสารแนบ   12-07-2565  228  2
21   ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง หมู่ที่ 4 บ้านวังมะกรูด  เอกสารแนบ   12-07-2565  238  2
22   ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง หมู่ที่ 3 บ้านวังท่าช้าง  เอกสารแนบ   15-06-2565  256  2
23   ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง หมุู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ  เอกสารแนบ   15-06-2565  352  3
24   ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง หมู่ที่ 14 บ้านโนนสมบูรณ์  เอกสารแนบ   15-06-2565  241  3
25   ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านวังท่าช้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 รายการ  เอกสารแนบ   06-06-2565  237  2
26   ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านโปร่งพัฒนา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 รายการ  เอกสารแนบ   06-06-2565  243  2
27   ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเขาถ้ำ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 รายการ  เอกสารแนบ   06-06-2565  232  2
28   ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 รายการ  เอกสารแนบ   06-06-2565  236  2
29   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านวังกวาง  เอกสารแนบ   14-03-2565  256  2
30   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านโปร่งอุดมพัฒนา  เอกสารแนบ   14-03-2565  227  3
31   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ่ายขาดเงินสะสม) ครั้งที่ 1  เอกสารแนบ   14-03-2565  237  4
32   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ครั้งที่ 2  เอกสารแนบ   24-12-2564  252  2
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-3729-7125 , โทรสาร 0-3729-7125
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.