ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง 037-297125  
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ITA
วิธีการใช้งาน E-Service
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ทดสอบ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 งานกองคลัง
 งานพัฒนาชุมชน
 งานสาธารณสุข
 การประชุมสภาท้องถิ่น
 เผยแพร่พระราชกรณียกิจ
 งานกองการศึกษา
 ประกาศ/คำสั่ง
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 งานนโยบายและแผน
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 ประกาศชำระภาษี
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ศูนย์บริการร่วม
 ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
_______________________________________________________________________________________________________
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
นางสาวปริญญา เภตรานนท์
นางสาวปริญญา เภตรานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายกานต์ดนัย สุขประเสริฐ
นายกานต์ดนัย สุขประเสริฐ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวกาญจนี ขันคำ
นางสาวกาญจนี ขันคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวชนัญชิตา	สีมา
นางสาวชนัญชิตา สีมา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวอรทัย	ขัติยวงค์
นางสาวอรทัย ขัติยวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศพด.บ้านเขาถ้ำ
นางสาววรรณภา	ด่านสงคราม
นางสาววรรณภา ด่านสงคราม
ครูชำนาญการพิเศษ
ศพด.บ้านวังดินสอ
นางสาวรัตนาพร	อ่อนเจริญ
นางสาวรัตนาพร อ่อนเจริญ
ครูชำนาญการ
ศพด.บ้านคลองหันแดง
นางวันเพ็ญ	ทองแพง
นางวันเพ็ญ ทองแพง
ครูชำนาญการ
ศพด.บ้านโปร่งใหญ่
นางสาวสงกรานต์	แสะสาร
นางสาวสงกรานต์ แสะสาร
ครูชำนาญการ
ศพด.บ้านคลองสิบสอง
นางสาวสมใจ	ขัติยวงค์
นางสาวสมใจ ขัติยวงค์
ครูชำนาญการ
ศพด.บ้านวังกวาง
นางสาวกุลธีรา	เวชสิทธิ
นางสาวกุลธีรา เวชสิทธิ
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ศพด.บ้านวังดินสอ
นางสาวสุภาพร 	รู้กิจนา
นางสาวสุภาพร รู้กิจนา
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศพด.บ้านวังกวาง
นางสาวอรอนงค์ 	พริกเทศ
นางสาวอรอนงค์ พริกเทศ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศพด.บ้านโปร่งใหญ่
นางสาวนภัทร 	แก้วมณีศิริกุล
นางสาวนภัทร แก้วมณีศิริกุล
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศพด.บ้านวังกวาง
นางนิตยา	แผ่นหิน
นางนิตยา แผ่นหิน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศพด.บ้านวังดินสอ
นางสาววาสนา 	สิงห์โต
นางสาววาสนา สิงห์โต
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศพด.บ้านคลองสิบสอง
นางสาวสุมาลี	คงโนนนอก
นางสาวสุมาลี คงโนนนอก
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศพด.บ้านวังดินสอ
นางสาวฐิติกาญน์ ทำล้านดี
นางสาวฐิติกาญน์ ทำล้านดี
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศพด.บ้านเขาถ้ำ
นางสาวปรรัตน์ สำราญรื่น
นางสาวปรรัตน์ สำราญรื่น
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศพด.บ้านโปร่งใหญ่
นางนภาพร สุทธปัญญา
นางนภาพร สุทธปัญญา
ผู้ช่วยครู
ศพด.บ้านคลองสิบสอง
นางสาวเจนจิรา พันธ์ขุนทด
นางสาวเจนจิรา พันธ์ขุนทด
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านเขาถ้ำ
นางสาวนพสร โชติวิทะกุล
นางสาวนพสร โชติวิทะกุล
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศพด.บ้านวังดินสอ
นางสาวอุมาพร ทองแสนคำ
นางสาวอุมาพร ทองแสนคำ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านคลองหันแดง
นางสาวสุพัตรา เสสนนท์
นางสาวสุพัตรา เสสนนท์
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโปร่งใหญ่
นางสาวรัตติยา รูปงาม
นางสาวรัตติยา รูปงาม
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านคลองสิบสอง
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-3729-7125 , โทรสาร 0-3729-7125
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.